Teisipäev, 31. juuli 2018

Käesoleva õpirände projekti põhieesmärgiks on kaasaegse vaimse õpikeskkonna arendamine Tartu Hiie Koolis. Põhieesmärk saavutatakse läbi projektile seatud alaeesmärkide, milleks on:
- toetada töötajatele professionaalset arengut läbi rahvusvaheliste kogemuste
- laiendada kaasaegsete metoodikate oskuslikku kasutamist õppe- ja kasvatusprotsessis
- edendada rahvusvahelist koostööd.
- kujundada ühtsed arusaamad uuenevast õpikäsitusest ja kaasavast haridusest

Ülalnimetatud eesmärgid aitavad ellu viia kogu hariduse peaeesmärki, milleks on laste arengu toetamine elus hakkama saamisel.

Õpirände projekti on kaasatud 12 kooli töötajat - kuulmispuudega laste klassiõpetaja, kõnepuudega laste klassiõpetaja, eesti keele, inglise keele, geograafia, bioloogia, kunstiõpetuse õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja-füsioterapeut, informaatikaõpetaja-haridustehnoloog, logopeed-huviringi juhendaja ja koolijuht. Projekti kaasatud töötajad on kõik eripedagoogilise ettevalmistusega ja neil on erivajadustega lastega töökogemus vahemikus 3-31 aastat. Kõik projektis osalevad õpetajad vajavad laiemaid teadmisi kaasaegse õpikeskkonna teemal ja seda eelkõige läbi rahvusvahelise kogemuse.

Kuna COVID-olukorra tõttu 1,5 aastat õpirändekoolitusi ei toimunud, siis pikendati projekti kestust 1 aasta võrra. Seega allpool toodud koolituste ajad ei vasta tagelikkusele. Ajakava täieneb peagi :-)
Õpirände projekti käigus osalevad töötajad 18 kuu jooksul (igaüks ühel) rahvusvahelisel koolitustel. Kõik 12 koolitust on võimalikult laiapõhjaliste teadmiste ja mitmekülgse kogemuse saamise eesmärgil valitud võimalikult erinevatelt Euroopa riikide koolituste pakkujatel. Toimunud ja peagi toimuvad koolitused leiate paremalt menüüst ja siit:

Esialgne plaan, kuid see kõik muutub :-(
- 2020 suvi - Music and dance therapy (Iris, Itaalia)
- 2020 suvi - Technology Tools for Teaching Students with Dyslexia and other Special Needs (TrainingMalta, Malta)
- 2020 suvi-sügis - Creative Writing in the Classroom (iDevelop, Hispaania)
- 2020 suvi-sügis - Creative and Critical Mind (iDevelop, Hispaania)
- 2020 sügis-talv - Teaching in a 21st Century School (21Knowledge, Portugal)
- 2021 kevad - Group Fitness Trends in Schools (STANDO, Küpros)
- 2021 kevad-suvi - Creativity enhancement techniques through arts and writing (CFAE, Küpros)
- 2021 kevad-suvi - We are all Special' – Inclusion and Support to Special Needs Students in and out of the Classroom (EuroPass, Itaalia)

Oodatavalt projekti tulemusena:
- suureneb Hiie koolis õppivate ja rehabilitatsioonikeskuse teenuseid saavate laste võimalus osaleda kaasaegses õpikeskkonnas ja selle kaudu tõuseb õpilaste valmisolek õppima naasmisel või asumisel elukohajärgsesse kooli või järgmise astme õppeasutusse;
- tõuseb töötajate osakaal, kes jagavad ja rakendavad oma töös (nii juhina, õpetajana, nõustajana, õppevara koostajana, üliõpilaste juhendajana, koolitajana) kaasaegse õpikeskkonna põhimõtteid ja võtteid (nagu nt kaasaegne kollektiivi juhtimine, kaasava hariduse rakendamine, infotehnoloogia tõhus rakendamine, õpilaste ja ka õpetajate 21. sajandi kodaniku oskuste (eelkõige loovus, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlemine, koostöö) arendamine, mõtestatud hindamine, sisukas tagasisidestamine, rühmatreeningud, mängu kasutamine, loovkirjutamine, digitaalne jutuvestmine);
- tõuseb õpirändes osalejate motivatsioon ja valmisolek ennast kaasaegse õpikeskkonna teemal edasi arendada; enesehinnang ja rahulolu oma tööga ning töökeskkonnaga; areneb inglise keele oskus;
- laieneb kuuluvus rahvusvahelistesse pedagoogide võrgustikesse, mille kaudu jätkub info ja kogemuste jagamine ka peale õpirännet, sobivuse korral edasine projektitöö.

Pikemas perspektiivis näeme projekti kasu kaasaegse õpikeskkonna edasi arendamises koolis, mille eesmärgiks on õppekvaliteedi kindlustamine ja paindlike õppimisvõimaluste tagamine erivajadustega õpilastele kindlustamaks neile edukas kooli lõpetamine, õpingute jätkamine järgmise astme haridusasutuses ja edasine iseseisvas elus hakkama saamine.